Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Cele PTS

Cele PTS.

 

1. Rozwijanie wiedzy stomatologicznej w zakresie nauk stomatologicznych i szerzenie zdobyczy nauki wśród ogółu lekarzy

2. Inicjowanie nowych problemów medycznych, również o charakterze interdyscyplinarnym

3. Podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy stomatologów oraz współdziałanie w dokształcaniu i doskonaleniu kadr medycznych w zakresie stomatologii

4. Kształcenie postawy społecznej i etyki zawodowej środowiska medycznego

5. Współdziałanie przy organizowaniu społecznego lecznictwa stomatologicznego

6. Popularyzacja wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii

7. Współdziałanie z innymi organizacjami w sprawach zawodowych lekarzy stomatologów.

 

PTS realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Organizowanie posiedzeń, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych, oraz posiedzeń naukowo-szkoleniowych

2. Działalność wydawniczą

3. Kursy i wykłady dokształcające

4. Ogłaszanie konkursów na opracowywanie ważniejszych zagadnień z zakresu stomatologii oraz przyznawanie nagród za te opracowania

5. Wystawy, pokazy, wycieczki naukowe itp.

6. Kontakty i współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi oraz uczestniczenie członków PTS w zjazdach i konferencjach naukowych

7. Wymienne staże naukowo-szkoleniowe z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi

8. Prenumeratę i wymianę naukowych czasopism stomatologicznych

9. Inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy stomatologicznej

10. Reprezentowanie członków PTS wobec władz państwowych i administracyjnych w sprawach zawodowych

11. Roztaczanie opieki nad zasłużonymi lekarzami

12. Udzielanie pomocy lekarzom rozpoczynającym pracę

 

PTS bierze czynny udział w pracach nad reformą studiów stomatologicznych, stażem podyplomowym i szkoleniem podyplomowych. W ramach popierania działalności naukowej Towarzystwo przyznaje corocznie nagrody za najlepsze prace opublikowane w jego organach tj. Czasopiśmie Stomatologicznym i Protetyce Stomatologicznej. PTS współpracuje z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej opiniując wnioski członków Towarzystwa odnośnie udziału w zjazdach, kongresach i sympozjach zagranicznych. Jest członkiem Zrzeszenia Polskich Towarzystw Lekarskich oraz międzynarodowych towarzystw naukowych, z którymi stale współpracuje. Są to:

 

- Międzynarodowa Organizacja Dentystyczna (Federation Dentaire Internationale, Londyn),

- Międzynarodowa Organizacja Profilaktyki Próchnicy za Pomocą Fluoryzacji (European Organisation for Caries Research, Genewa)

- Międzynarodowe Towarzystwo Dentystyki Dziecięcej (International Association of Dentistry for Children)

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowo - Badawcze Podstawowych Nauk Medycznych i Stomatologicznych (GIRSO - Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie, Barcelona)