Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Statut

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA

STOMATOLGICZNEGO

 

Kraków 2010

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, zwane w dalszych postanowieniach statutu w skrócie – „PTS", jest towarzystwem naukowym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.

2. Nazwa PTS ma odpowiednik w języku angielskim „POLISH DENTAL SOCIETY".

§ 2

1. Terenem działalności PTS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i obszar poza granicami kraju.

2. Siedzibą Zarządu Głównego PTS jest Kraków.

§ 3

PTS może tworzyć Oddziały i Sekcje Specjalistyczne oraz Koła Terenowe na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 4

Działalność PTS opiera się na pracy społecznej ogółu członków oraz utworzonego na zlecenie Zarządu Głównego biura Zarządu Głównego.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem PTS jest:

1) rozwijanie wiedzy medycznej w zakresie dyscyplin stomatologicznych i szerzenie zdobyczy nauki wśród ogółu lekarzy;

2) inicjowanie nowych problemów medycznych, również o charakterze interdyscyplinarnym;

3) podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy dentystów przez kształcenie i doskonalenie kadr medycznych w zakresie stomatologii;

4) kształtowanie postawy społecznej i etyki zawodowej środowiska medycznego;

5) udział w organizowaniu opieki stomatologicznej;

6) popularyzacja wiedzy medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia stomatologicznego;

7) współdziałanie z innymi organizacjami w sprawach zawodowych lekarzy dentystów.

§ 6

PTS realizuje swoje cele przez:

1) organizowanie posiedzeń naukowo-szkoleniowych, kursów, sympozjów konferencji, zjazdów i kongresów naukowych;

2) działalność wydawniczą;

3) kursy i wykłady dokształcające;

4) ogłaszanie konkursów na opracowywanie ważniejszych zagadnień z zakresu stomatologii oraz przyznawanie nagród za te opracowania;

5) wystawy, pokazy, wycieczki naukowe itp.;

6) kontakty i współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi oraz uczestniczenie członków PTS w zjazdach i konferencjach międzynarodowych;

7) wymienne staże naukowo-szkoleniowe z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi;

8) prenumeratę i naukowych czasopism zagranicznych;

9) inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy stomatologicznej;

10) reprezentowanie członków PTS wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych w sprawach zawodowych.

§ 7

1. Organami prasowymi PTS są: „Czasopismo Stomatologiczne" i „Protetyka Stomatologiczna".

2. Członkowie Towarzystwa otrzymują jedno z czasopism

w ramach przynależności do PTS.

3. Pod patronatem PTS wydawane mogą być również inne czasopisma naukowe.

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkami PTS mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

2. Członkowie dzielą się na zwyczajnych, honorowych, korespondentów i wspierających.

3. Członkiem zwyczajnym może być lekarz dentysta lub lekarz innej specjalności, student oraz każda osoba, która posiada wykształcenie akademickie, uznaje cele PTS, zobowiązuje się przestrzegać jego statutu i pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów PTS.

Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów PTS.

1) O przyjęciu do PTS decyduje właściwy Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji o przystąpieniu do PTS;

2) w razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych służy kandydatowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub stomatologii polskiej.

1) Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Delegatów PTS na wniosek Zarządu Głównego;

2) szczegółowe kryteria oraz postępowanie związane z nadaniem godności członka honorowego określa odrębny regulamin.

5. Członkiem korespondentem może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec) stale zamieszkała za granicą, szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub stomatologii polskiej.

1) Godność członka korespondenta nadaje Plenum Zarządu Głównego PTS;

2) Szczegółowe kryteria oraz postępowanie związane z nadaniem godności członka korespondenta określa odrębny regulamin.

6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zamierza przyczynić się do rozwoju Towarzystwa poprzez zadeklarowanie składki rocznej.

1) Przyjęcie na członka wspierającego dokonuje Prezydium Zarządu Głównego;

2) Członkowie wspierający wpisywani są na listę członków wspierających;

3) Lista członków wspierających jest corocznie przedstawiana

w czasopismach PTS;

4) W przypadku, gdy przyjęcie na członka wspierającego PTS następuje z inicjatywy jednostki organizacyjnej PTS Zarząd Główny przekazuje jej 70 % uzyskanej składki rocznej.

§ 9

1. Za zasługi dla Towarzystwa przyznaje się następujące wyróżnienia:

1) Godności: członka honorowego, członka korespondenta oraz członka zasłużonego - „Bene Meritus";

2) Odznaki honorowe – złote i srebrne;

3) Medale „Za zasługi dla stomatologii polskiej".

2. Sekcje PTS mogą ustanowić własne wyróżnienia, po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.

3. Godność członka zasłużonego „Bene Meritus" może być nadawana osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub stomatologii polskiej przez Zarząd Główny PTS.

4. Odznaki honorowe i medal „Za zasługi dla stomatologii polskiej" przyznaje Prezydium Zarządu Głównego.

5. Tryb przyznawania wyróżnień określa odrębny regulamin.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni, honorowi i korespondenci mają prawo:

1) uczestniczenia we wszelkich formach działalności PTS;

2) czynnego i biernego wyboru do władz PTS;

3) korzystania z pomocy PTS;

4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności PTS.

2. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym

w statutowych władzach PTS.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz PTS.

§ 11

1. Członkowie są zobowiązani:

1) uczestniczyć w realizacji celów PTS;

2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów

i uchwał władz PTS;

3) uiścić opłatę wpisową oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie honorowi i członkowie korespondenci nie opłacają składek członkowskich.

3. Emeryci, studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich opłacają składki w wysokości 20% obowiązującej składki członkowskiej.

§ 12

1. Członkostwo PTS wygasa przez:

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie, do właściwego Zarządu Oddziału, bądź do Zarządu Głównego;

2) skreślenie z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu nie opłacania składek członkowskich, po uprzednim pisemnym upomnieniu. Składka za dany rok powinna być wniesiona do końca czerwca. Ponowne członkostwo uzyskuje się po opłaceniu wpisowego w wysokości składki rocznej;

3) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej bądź zastosowanie przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych;

5) śmierć członka oraz utratę osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu Oddziału w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Plenum Zarządu Głównego, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANY PTS

§ 13

1. Organami PTS są:

1) Walne Zebranie Delegatów;

2) Zarząd Główny (zwany dalej Plenum Zarządu Głównego);

3) Prezydium Zarządu Głównego;

4) Główna Komisja Rewizyjna;

5) Główny Sąd Koleżeński.

2. Kadencja organów PTS trwa 4 lata.

3. Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz Generalny, Skarbnik Generalny Zarządu Głównego, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą pełnić funkcje nieprzerwanie tylko przez dwie kolejne kadencje.

 

A. WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 14

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą PTS.

2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

2) zatwierdzanie protokółu poprzedniego Walnego Zebrania;

3) uchwalenie programów działalności PTS;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński i delegatów;

6) wybór – w głosowaniu tajnym bezwzględną większością (50 % + 1) głosów – Prezydenta i – zwykłą większością głosów – Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

7) uchwalanie zmian statutu;

8) ustalanie zasad finansowania działalności Towarzystwa;

9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych PTS;

10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania PTS;

11) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Delegatów.

§ 16

1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Plenum lub Prezydium Zarządu Głównego raz na 4 lata.

2. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów i proponowanym porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów pisemnie, co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 17

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane:

1) na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego;

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów Oddziałów PTS.

2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w terminie 3-ch miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

§ 18

W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zebraniach Oddziałów PTS (w stosunku 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków Oddziału) i członkowie honorowi,

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone.

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów – osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie lub w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minut po terminie pierwszym) bez względu na liczbę obecnych, za wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu PTS (zgodnie z § 61).

 

B. PLENUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

§ 20

W skład Plenum Zarządu Głównego wchodzą:

członkowie Prezydium Zarządu Głównego, Prezesi Oddziałów i Sekcji Specjalistycznych PTS, redaktorzy naczelni „Czasopisma Stomatologicznego" i „Protetyki Stomatologicznej" i redaktorzy naczelni innych czasopism wydawanych pod patronatem PTS oraz – w miarę potrzeby – przedstawiciele PTS – w innych organizacjach.

§ 21

Do zakresu działalności Plenum Zarządu Głównego należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów;

2) opracowywanie planów działalności i budżetu PTS oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych PTS, ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz zasad finansowania działalności Oddziałów i Sekcji PTS;

4) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego;

5) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów;

6) powoływanie i rozwiązywanie z własnej inicjatywy lub na wniosek członków PTS, Sekcji dla wyodrębnienia gałęzi wiedzy stomatologicznej bądź określonych problemów objętych statutową działalnością PTS;

7) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności;

8) zatwierdzanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych dla zarządów Oddziałów i Sekcji;

9) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli PTS w Zrzeszeniu Polskich Towarzystw Medycznych i innych organizacjach;

10) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego;

11) dotowanie działalności Oddziałów i Sekcji;

12) nadawanie godności członka korespondenta i członka zasłużonego „Bene Meritus" oraz wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego;

13) podejmowanie uchwał w sprawach nie ujętych w statucie a mających istotne znaczenie dla PTS;

14) organizowanie w czasie kadencji Plenum Zarządu Głównego Kongresu Naukowego Stomatologów Polskich – z uwzględnieniem jubileuszy PTS.

§ 22

1. Posiedzenia Plenum Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

2. Uchwały Plenum Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezydenta.

 

C. PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

§ 23

1. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą:

1) Prezydent PTS;

2) 3 Wiceprezydentów;

3) Sekretarz Generalny i jego Zastępca;

4) Skarbnik Generalny i jego Zastępca;

5) Członkowie Zarządu.

2. Prezydium Zarządu Głównego liczy do 23 osoby.

3. W razie gdy skład Prezydium ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu do 1/3 części, na czas do końca kadencji, z wyjątkiem stanowiska Prezydenta, może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują pozostali członkowie Prezydium.

4. W pracach Prezydium Zarządu Głównego biorą udział z głosem doradczym: redaktor Naczelny „Czasopisma Stomatologicznego", redaktor naczelny „Protetyki Stomatologicznej" oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Do zakresu działalności Prezydium Zarządu Głównego należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością PTS;

2) nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności Oddziałów i Sekcji PTS;

3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu PTS;

4) zawieszanie uchwał zarządów Oddziałów i Sekcji, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz PTS;

5) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów;

6) powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji problemowych;

7) reprezentowanie PTS na zewnątrz;

8) nadawanie Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PTS oraz medali „Za zasługi dla stomatologii polskiej";

9) przyznawanie nagród i wyróżnień za działalność naukową, szkoleniową i organizacyjną (na wniosek powołanej w tym celu komisji nagród PTS);

10) inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu;

11) powoływanie i odwoływanie redaktorów naczelnych czasopism będących organami prasowymi PTS;

12) nadawanie znaków akceptacji PTS firmom i produktom mającym szczególne znaczenie dla zdrowia jamy ustnej – na podstawie uchwały.

§ 25

1. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTS odbywają się nie rzadziej niż 2 razy roku.

2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezydenta.

 

D. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PTS.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. W razie gdy liczba członków Głównej Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu na czas do końca kadencji może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jej pozostali członkowie.

§ 27

Do zakresu działalności Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej PTS;

2) kontrola opłacania składek członkowskich;

3) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

4) przedstawienie Zarządowi Głównemu i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności PTS;

5) uchwalenie regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 28

1. Kontrola całokształtu działalności PTS odbywa się co najmniej raz do roku.

2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Komisji.

 

E. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 29

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Główny Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym.

3. W razie gdy liczba członków Głównego Sądu Koleżeńskiego ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu na czas do końca kadencji, może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jego pozostali członkowie.

§ 30

Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków oraz spraw organów PTS dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów

i uchwał PTS, oraz sporów powstałych na tle działalności PTS,

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądów

Koleżeńskich Oddziałów,

3) nadzorowanie działalności Sądów Koleżeńskich Oddziałów.

§ 31

1. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wykluczenie z PTS.

2. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Sądu w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia na piśmie.

 

ROZDZIAŁ V

 

ODDZIAŁY PTS

§ 32

1. Oddział PTS może być utworzony przez Prezydium Zarządu Głównego z inicjatywy co najmniej 100 lekarzy dentystów, zamieszkałych w jednym lub kilku sąsiednich województwach.

2. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

 

ORGANY ODDZIAŁU

§ 33

1. Organami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału;

2) Zarząd Oddziału (zwany też Plenum Zarządu Oddziału);

3) Prezydium Zarządu Oddziału;

4) Komisja Rewizyjna Oddziału;

5) Sąd Koleżeński Oddziału.

2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.

3. Prezes Zarządu Oddziału może pełnić funkcję tylko przez kolejne 2 kadencje.

 

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§ 34

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału PTS.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 35

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

2) zatwierdzanie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania Członków Oddziału;

3) uchwalenie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz PTS;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału;

5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków Oddziału;

6) wybór – w głosowaniu tajnym – Prezesa, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie PTS;

7) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału;

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału PTS.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata.

3. O terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału i proponowanym porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 36

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest:

1) na żądanie Zarządu Głównego;

2) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału;

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału;

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków PTS zrzeszonych w Oddziale.

1. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

§ 37

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:

1) z głosem decydującym – członkowie PTS zrzeszeni w Oddziale;

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub

w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minut po terminie pierwszym) bez względu na liczbę obecnych.

 

B. PLENUM ZARZĄDU ODDZIAŁU

§ 38

1. W skład Plenum Zarządu Oddziału wchodzą: Prezydium, Przewodniczący Kół Sekcji i Przewodniczący Kół Terenowych.

2. W Oddziałach nie mających Kół, funkcje Plenum pełni Zarząd Oddziału w składzie Prezydium Zarządu Oddziału, (patrz § 41).

3. W posiedzeniach Zarządu Oddziału uczestniczy, z głosem doradczym, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 39

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) prowadzenie działalności naukowo – szkoleniowej przez organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, kursów itp., nie rzadziej niż 6 razy w roku;

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych organów naczelnych PTS;

3) uchwalanie planów działalności Oddziałów PTS oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach upoważnień udzielanych przez Zarząd Główny;

5) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Oddziału;

6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału;

7) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych organów PTS;

8) powoływanie – na okres kadencji – zespołów do realizacji celów PTS;

9). wnioskowanie o utworzenie i rozwiązanie Kół Sekcji;

10) powoływanie i rozwiązywanie Kół Terenowych Oddziału.

§ 40

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez jego prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

 

C. PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU

§ 41

1. W skład Prezydium Zarządu Oddziału wchodzą:

1) Prezes;

2) Wiceprezes;

3) Sekretarz i jego Zastępca;

4) Skarbnik i jego Zastępca;

5). członkowie zarządu.

2. Prezydium Zarządu Oddziału liczy do 10 osób.

3. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje bieżącą pracą Oddziału

w okresie między posiedzeniami Zarządu.

4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

5. W pracach Prezydium Zarządu Oddziału uczestniczy przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, oraz – w razie prowadzenia przez Oddział działalności wydawniczej – redaktor wydawnictwa.

6. W przypadku zaistnienia wakatu w trakcie trwania kadencji, Prezydium Zarządu Oddziału ma prawo uzupełniać swój skład w 1/3 części, poprzez wybranie nowych członków Prezydium, z wyjątkiem obsady stanowiska Prezesa. Prezydium dokonuje uzupełnienia składu po przedstawieniu uzasadnienia swojej decyzji na posiedzeniu plenarnym Zarządu.

 

D. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 42

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału oraz działających na jego terenie Kół Terenowych i Kół Sekcji.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

3. W razie gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu na czas do końca kadencji może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jej pozostali członkowie.

§ 43

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności gospodarki finansowej Oddziału;

2) kontrola opłacania składek członkowskich;

3) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Oddziału wraz

z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;

4) przedstawienie Zarządowi Oddziału i jego prezydium wniosków w sprawie działalności Oddziału.

2. Kontrola całokształtu działalności Oddziału odbywa się co najmniej 2 razy w roku.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

 

E. SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU

§ 44

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w pełnym składzie.

3. W razie, gdy liczba członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu na czas do końca kadencji, może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jego pozostali członkowie.

§ 45

Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje i rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy członków oraz sprawy organów Oddziału i Kół PTS, dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał PTS oraz sporów powstałych na tle działalności PTS.

§ 46

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wykluczenie z PTS.

1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

KOŁA TERENOWE ODDZIAŁÓW PTS

§ 47

1. Z inicjatywy, co najmniej 30 członków PTS może być utworzone Koło Terenowe, grupujące osoby zamieszkałe na danym terenie.

2. O utworzeniu, zakresie działania i rozwiązaniu Koła Terenowego decyduje Zarząd odpowiedniego Oddziału PTS.

3. Celem Koła Terenowego jest intensyfikacja działalności towarzystwa na danym terenie. W działalności tej Koło korzysta z pomocy Oddziału PTS.

4. O sposobie finansowania działalności Koła Terenowego decyduj Zarząd danego Oddziału.

 

ROZDZIAŁ VI

 

SEKCJE SPECJALISTYCZNE PTS

§ 48

1. Z inicjatywy Zarządu Głównego lub co najmniej 100 lekarzy dentystów może być utworzona Sekcja Specjalistyczna, (zwana w dalszych postanowieniach statutu – w skrócie Sekcja). Sekcja grupuje członków interesujących się daną dziedziną stomatologii.

2. utworzeniu Sekcji decyduje Zarząd Główny.

§ 49

1. Członkiem zwyczajnym sekcji może być członek PTS interesujący się daną specjalnością stomatologiczną. O przyjęciu decyduje właściwy Zarząd Sekcji zwykłą większością głosów.

2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Sekcji, służy kandydatowi prawo odwoływania się do Zarządu Sekcji.

3. Członkostwo w sekcji wygasa przez:

1) dobrowolne wystąpienie z Sekcji lub PTS zgłoszone na piśmie;

2) skreślenie z listy członków następuje w myśl § 12 ust.1 p. 2;

3) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej bądź zastosowanie przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych;

5) śmierć członka.

 

ORGANY SEKCJI

§ 50

1. Organami Sekcji są:

1) Walne Zebranie Delegatów Sekcji;

2) Zarząd Sekcji;

3) Komisja Rewizyjna Sekcji.

1. Kadencja organów Sekcji PTS trwa 4 lata.

2. Prezes Zarządu Sekcji może pełnić funkcję nieprzerwanie tylko przez 2 kadencje.

 

A. WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW SEKCJI

§ 51

1. Walne Zebranie Delegatów Sekcji jest najwyższą władzą Sekcji PTS.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 52

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Sekcji należy:

1) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

2) zatwierdzanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Delegatów Sekcji;

3) uchwalenie programu działalności Sekcji zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami naczelnych władz PTS;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd;

6) wybór – w głosowaniu tajnym – Prezesa i Zarządu Sekcji oraz Komisji Rewizyjnej;

7) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Delegatów Sekcji.

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Sekcji raz na 4 lata.

3. O terminie Walnego Zebrania i proponowanym porządku obrad Zarząd Sekcji zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 53

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Sekcji zwołuje się:

1) na żądanie Zarządu Głównego;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Sekcji;

3). na podstawie uchwały Zarządu Sekcji.

2. W Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji udział biorą:

1) z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach Sekcji – specjaliści danej dyscypliny (w stosunku 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków Sekcji) i

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone.

3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Sekcji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów W razie nieobecności wymaganej liczby osób upoważnionych do głosowania, w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minutach po terminie pierwszym) uchwały dotyczące spraw wymienionych w § 52 ust. 1, zapadają zwykłą większością obecnych osób uprawnionych do głosowania.

4. Zarząd Sekcji zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

 

B. ZARZĄD SEKCJI

§ 54

1. W skład Zarządu Sekcji wchodzą:

1) Prezes;

2) Wiceprezes;

3) Sekretarz i jego Zastępca;

4) Skarbnik i jego Zastępca;

5) Członkowie zarządu.

2. Zarząd Sekcji liczy do 10 osób.

§ 55

Do zakresu działania Zarządu Sekcji należy:

1) prowadzenie działalności naukowo-szkoleniowej, przez organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, kursów itp. nie rzadziej niż raz na 2 lata;

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów oraz uchwał i wytycznych organów naczelnych PTS;

3) uchwalanie planów działalności Sekcji oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach upoważnień udzielanych przez Zarząd Główny;

5) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów Sekcji;

6) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych organów PTS.

§ 56

1. Posiedzenia Zarządu Sekcji zwoływane są przez jego Prezesa

w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Uchwały Zarządu Sekcji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA SEKCJI

§ 57

1. Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

2. W razie gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej Sekcji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu na czas do końca kadencji, może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jej pozostali członkowie.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Sekcji należy:

1) kontrola całokształtu działalności Sekcji, a w szczególności gospodarki finansowej Sekcji;

2) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji;

3) wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi absolutorium dla ustępującego Zarządu Sekcji;

4) przedstawienie Zarządowi Sekcji wniosków w sprawie działalności Sekcji.

4. Kontrola całokształtu działalności Sekcji odbywa się co najmniej raz w roku.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Sekcji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ VII

 

MAJĄTEK PTS

§ 58

1. Majątek PTS stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji oraz z ofiarności publicznej.

§ 59

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej PTS ustala Zarząd Główny.

2. Organy PTS są obowiązane zarządzać majątkiem PTS zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

§ 60

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych PTS składają dwie osoby: Prezydent lub Wiceprezydent Zarządu Głównego i Skarbnik Generalny.

2. Do ważnych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy z niżej wymienionych osób : Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego lub Skarbnika Generalnego Zarządu Głównego.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE PTS

§ 61

1. Zmiana statutu i rozwiązanie PTS wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętej kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. O zamiarze rozwiązania PTS delegaci winni być powiadomieni przez Zarząd Głównego co najmniej na 3 miesiące przed terminem Walnego Zebrania.

3. Zebranie decyduje o przekazaniu majątku PTS i powołuje komisję likwidacyjną.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.